Όλη η παραπάνω τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται πρωτοποριακά από το κέντρο μας, βοηθά στο να γίνει πρώιμη διάγνωση γλαυκώματος. Οι βλάβες του οπτικού νεύρου, των οπτικών ινών και των οπτικών πεδίων, ιδιαίτερα δε οι μεταβολές τους σε διαδοχικές εξετάσεις, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την παρακολούθηση του γλαυκώματος στο χρόνο. Ο σκοπός είναι να προλάβουμε την εξέλιξη του γλαυκώματος και να διατηρήσουμε τις βλάβες σε όσο το δυνατόν αρχικό στάδιο. Με τον τρόπο αυτό, η όραση δεν θα επηρεαστεί.