Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης

Σε παθήσεις του οφθαλμού, όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η οπτική ατροφία, οι θολερότητες του κερατοειδούς, η αχρωματοψία, και ο νυσταγμός η θεραπεία γίνεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης της όρασης τους με την προσαρμογή κατάλληλων οπτικών βοηθημάτων (γυαλιά, φακούς επαφής, ειδικά γυαλιά με φίλτρα). Ειδικοί μεγεθυντικοί φακοί και εξειδικευμένες συσκευές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της θεραπείας.

Ένα οπτικό βοήθημα είναι ένα οπτικό ή οπτοηλεκτρονικό σύστημα συσκευών για τη βελτιστοποίηση ή την αποκατάσταση της όρασης. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα γυαλιά και τους φακούς επαφής, μεγεθυντικούς φακούς κ.λπ.

Ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης σημασίας των εφαρμογών πληροφορικής τα οπτικά βοηθήματα είναι απαραίτητα και στον τομέα της πληροφορικής. Οι computer-based εφαρμογές σε αυτόν τον τομέα είναι τύπου screen magnifiers (οθόνη μεγεθυντικός φακός) και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα ανάγνωσης (screen readers), τα οποία υπάρχουν ήδη στις μέρες μας σε τυποποιημένο λογισμικό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο